1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

Programa

Els objectius generals per realitzar el model que promovem

Reconeixement del model en cessió d‘ús

Equiparació amb lloguer social

Blindatge legal del model a l’especulació

Finançament assequible

Entorn fiscal favorable

Ajuts específics

Avals i garanties

Incorporació de sòl i patrimoni privat

Incorporació i governança de sòl compartida

Cessió de sòl i patrimoni públic

Integració amb serveis socials

Comunitats diverses

Comunitats rurals

Desplegament del programa

Accions concretes de cada objectiu programàtic

Reconèixer l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com un model d’accés a l’habitatge no especulatiu i sense ànim de lucre, que contribueix a augmentar el parc d’habitatge social i assequible a llarg termini i que està compromès amb la sostenibilitat, l’economia social i solidària i l’enfortiment de les dinàmiques comunitàries. Per exemple:

 • En la llei pel dret a l’habitatge 18/2007 del Parlament de Catalunya
 • En el Pla territorial sectorial d’habitatge, marc orientador de la llei 18/2007
 • En els plans d’habitatge municipals, de consells comarcals, diputacions o metropolitans

Continuar assimilant la cessió d’ús en règim cooperatiu al règim de lloguer, atès que el règim de cessió d’ús de l’habitatge és la manera natural i més adequada per a crear models de lloguer assequible en l’àmbit cooperatiu. Per exemple:

 • tal com succeeix en la regulació de l’habitatge protegit 
 • o en diversos ajuts i polítiques públiques del Govern i d’altres administracions

Impulsar modificacions legals per blindar el model de forma permanent per part de les administracions amb competències i d’acord amb el sector, com per exemple seria a través de la Llei 12/2015 del 9 de juliol de cooperatives del Parlament de Catalunya, en aquells aspectes claus que en garanteixin l’interès general. Per exemple:

 • Propietat o titularitat per part de la cooperativa dels immobles de forma indefinida o a llarg termini, amb transmissió en cas de fallida dels immobles a entitats altres que les cooperatives de la mateixa subclasse.
 • Gestió democràtica per part de les sòcies habitants
 • La cessió de l’ús, com a dret personalíssim, sense constituir cap dret real envers les sòcies. 
 • Absència de lucre per part de la cooperativa i per part de les sòcies, amb un règim econòmic al marge del mercat.
 • Aportacions econòmiques principalment de caràcter mensual, similars a un arrendament, limitant el capital social retornable respecte el total de la inversió.

Promoure línies de finançament a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús des dels diferents instruments de banca pública existents. Per exemple:

 • Continuar oferint finançament per mitjà de l’Institut Català de Finances, estudiant la millora de les línies existents i la generació de noves línies específiques destinades a l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús 
 • augmentar el termini d’amortització i
 • augmentar import finançat per habitatge de les existents
 • incloure noves línies per aportacions inicials de capital social,
 • projectes de cohabitatge sènior, 
 • adquisició de patrimoni en desús i cofinançament al finançament bancari principal,
 • fomentant la subsidiació pública de tipus d’interès per part de l’administració pública. 
  • Impulsar una modificació del text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre, per a permetre el finançament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, sempre que es tracti de cooperatives sense ànim de lucre.
  • Adaptar la línia de finançament a l’adquisició per part de l’Institut Català de Finances (ICF) segons les especificitats de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i de l’habitatge d’inclusió.
 • Adaptar la línia de finançament a la promoció per part de l’Institut Català de Finances (ICF) segons les especificitats de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
 • Modificar la normativa de l’Institut Català de Finances (ICF), per generar una nova línia específica adreçada a la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús lliure en sòl privat.

 

Impulsar instruments conjunts amb el sector per a constituir avals i altres mecanismes financers. Per exemple: 

 • Fer que Avalis de Catalunya, Societats de Garantia Recíproca, pugui facilitar garanties per al finançament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • Implicació de les diferents administracions públiques en la constitució d’un fons cooperatiu que faciliti la constitució d’avals financers.

Establir bonificacions fiscals per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en totes les escales administratives per afavorir-ne l’assequibilitat. Per exemple:

 • Establir bonificació específica del cent per cent de l’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures públiques atorgades per a formalitzar actes o contractes relacionats amb la promoció d’habitatges de cooperatives d’habitatges en cessió d’ús sense ànim de lucre i d’iniciativa social. 
 • Establir bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immobles. 
 • Establir bonificacions fiscals en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 • Aplicar un tipus d’IVA superreduït (4%) a la promoció i construcció d’habitatge social cooperatiu en cessió d’ús per part del govern de l’Estat Espanyol.
 • Establint bonificacions en l’impost de transmissions patrimonials per a aquest tipus de cooperatives. 
 • Introduir deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques, tant per als socis cooperativistes com per a les persones que facin aportacions de capital o donacions a les cooperatives d’habitatges en cessió d’ús sense ànim de lucre, en el marc de les competències normatives de la Generalitat.
 • Consideració de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús cooperatives especialment protegides

Impulsar i garantir ajuts econòmics suficients i estables per la generació de nous projectes tant de rehabilitació o obra nova sobre sòl pùblic com basats en l’adquisició de patrimoni privat. Per exemple

 • Mantenir i consolidar, per mitjà de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, la línia d’ajuts ‘Habitat Coop’ destinada a reduir les aportacions inicials dels projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’arreu de Catalunya, amb la finalitat de facilitar que siguin més assequibles i afavorir la inclusió social
 • Mantenir i consolidar, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els ajuts per a la promoció d’habitatge social i cooperatiu en sòl de titularitat privada 
 • Crear ajuts específics complementaris com és a la capitalització per part de les persones sòcies,
 • Cear ajuts al pagament de la quota mensual a la inclusió de persones amb especial vulnerabilitat 
 • Cear ajuts ajuts a l’eficiència energètica 
 • Reservar una quota mínima del 25% per a habitatge cooperatiu en cessió d’ús dels ajuts estatals provinents del Pla Estatal d’Habitatge destinats a lloguer i cessió d’ús.

 

Impulsar el suport públic en la incorporació de sòl i patrimoni privat en lògiques desmercantilitzadores i comunitàries de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Per exemple:

 • Suport a la compra
  • Crear, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, una línia d’ajuts específica per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada, de règim lliure o protegit, per al desenvolupament de nous projectes especialment en entorns urbans que pateixen la pressió del mercat immobiliari, en nuclis antics amb problemes de conservació i pèrdua de població i en entorns rurals que pateixen despoblament
  • Crear, per mitjà del Programa de incremento del parque público de viviendas de Plan Estatal de Vivienda 2022-25, una línia d’ajuts específica per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada, de règim lliure o protegit.
  • Crear, per mitjà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, una línia d’ajuts específica per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada, de règim lliure o protegit,
  • Crear, per mitjà del departament de la Generalitat d’Economia social i solidària, una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i destí a habitatge de protecció oficial.
 • Suport a la promoció
  • Crear, dins el ‘Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares’ del Plan Estatal de Vivienda 2022-25’, una línia d’ajuts a la promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. 
  • Homologació, per part de X, dels ajuts retornables per valor de 7-16% de la promoció establerts al conveni ESAL a la Ciutat de Barcelona a una línia específica per l’adquisició i promoció d’HPO en sòl privat
  • Ampliació de l’exempció d’aparcament presents a Municipis com X, X, o Barcelona a tots els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • Facilitar i ampliar el dret a tanteig i retracte
  • Ampliar, en X,  les àrees i els supòsits de tempteig i retracte amb l’objectiu de tenir un accés més ampli del patrimoni privat que es troba en mans de grans tenidors.
  • Permetre, per part de X,  a les promotores d’habitatge social la subrogació de la propietat temporal d’immobles adquirits a través del tempteig i retracte, així com del crèdit subscrit amb l’ICF amb aquesta fi, a altres entitats cooperatives sense ànim de lucre i d’iniciativa social per tal de replicar molt més la pràctica del tempteig i retracte.
  • Millorar les condicions de l’Acord Marc per facilitar a les promotores socials d’habitatge el desenvolupament dels projectes:
   • Reservant habitatges per destinar-los a projectes d’inclusió
   • Permetent l’accés als ajuts implícits als habitatges ocupats per unitats de convivència amb ingressos inferiors a 1,86 IRSC en el supòsit de cessió a tercers
  • Desplegar els instruments necessaris per executar la ordenança reguladora de la subjecció d’immobles als drets de tanteig i retracte aprovada en diferents municipis, com per exemple en el marc de la Modificació de Planejament Urbanístic per la declaració d’Àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació aprovada el 5 de desembre de 2018
 • Foment de la conversió d’habitatge en lloguer privat en habitatge cooperatiu
  • Establir, definir administració X, línies de suport a les arrendatàries d’habitatge d’edificis destinats íntegrament a lloguer privat, per a adquirir i gestionar els habitatges de manera col·lectiva, mitjançant la creació d’una cooperativa de cessió d’ús. Els ajust poden estar vinculats a programes de rehabilitació en cas de finques antigues.
  • Establir, definir administració X, un servei d’intermediació amb els privats amb la voluntat de facilitar la comunicació entre la cooperativa i la propietat facilitant la informació i fomentant la mobilització del patrimoni en desús al municipi de Barcelona.

Impulsar la implementació d’instruments de captació i gestió de sòl i patrimoni amb una dimensió público-comunitària que facilitin augmentar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i el parc d’habitatge social i assequible de forma estable en el temps, de forma similar a les experiències de Community Land Trust existents en altres països.

 • Creació d’un instrument jurídic i polític, públic cooperatiu comunitari que permeti la propietat compartida del sòl entre el sector públic i el sector cooperatiu i comunitari, a fi i efecte de facilitar la participació pública en l’adquisició de patrimoni i garantir l’ús no especulatiu del mateix i l’interès social dels projectes al llarg del temps. Poden ser exemples d’interès les Community Land Trust, o el marc conceptual sobre els béns comuns urbans definit al programa Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Cedir sòl i patrimoni públic per instigar l’impuls d’habitatge social i assequible en règim cooperatiu en cessió d’ús en zones on encara no hi hagi presencia.

 • Fomentar, en col·laboració amb les associacions d’ens locals i les altres administracions supramunicipals, la cessió de sòl o patrimoni públic per part de l’Administració local, per mitjà d’instruments com la donació directa, la creació de convenis com és el cas del Conveni ESAL a Barcelona, o amb institucions de governança compartida.

Reconèixer i impulsar la integració de l’habitatge cooperatiu amb els serveis socials existents. Per exemple:

 • Impulsar el reconeixement per part de X administració o marc regulador de l’habitatge cooperatiu en les prestacions equivalents a l’ingrés residencial o als altres recursos alternatius –com ara l’atenció domiciliària, la teleassistència i els serveis de dia, entre d’altres–, adaptant-les a la realitat de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran amb serveis i espais compartits.
 • Introduir una nova figura en la Cartera de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública que s’adapti a la realitat de l’habitatge cooperatiu per a gent gran o, fins que no s’introdueixi, usar la figura dels serveis experimentals per a donar suport a les experiències existents.

 

Promoure la diversitat de les usuàries de l’habitatge cooperatiu d’acord amb la realitat del país. Per exemple:

 • Incorporant l’anàlisi de diversitat en la generació de dades i estudis de Llargavista, l’Observatori de l’habitatge cooperatiu
 • Promovent bones pràctiques promovent la diversitat en l’elaboració de criteris d’admissió a les cooperatives 
 • Fent créixer instruments específics promovent la diversitat com el fons.habitatge.coop amb suport públic i privat  
 • altres?

 

Impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en entorns rurals com una via per evitar el despoblament i promoure l’arrelament, l’equilibri territorial, l’aprofitament de patrimoni existent, la sostenibilitat ambiental i la generació de teixit socioeconòmic local i comunitari.

 • altres?

Reconeixement polític i social del model en cessió d’ús

Aprovació de resolució per un àmpli consens de mesures de suport al model al Parlament de Catalunya

Acord per impulsar el model per la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Departaments de la Generalitat de Catalunya