1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

L'habitatge cooperatiu
en cessió d'ús

Principis i característiques del model que promovem

No lucre i propietat col·lectiva

Habitatge assequible i divers

Creixement i replicabilitat

Autogestió i comunitat

Corresponsabilitat amb l'entorn i el dret a l'habitatge

No lucre i propietat col·lectiva

Bàsiques

 • Es manté la propietat col·lectiva al llarg del temps, de durada indefinida
 • Cooperatives sense ànim de lucre
 • No hi ha recuperació de la quota d’ús
 • Limitar el capital social retornable respecte el total de la inversió
 • Finançament col·lectiu

 

Recomanable

 • No heretabilitat del dret d’ús, exceptuant situacions de convivència prèvia
 • Es promou un ús social dels locals i no se’n permet especulació
 • Es fomenta que les sòcies donin ús social a altres immobles que puguin tenir, i no se’n permet l’especulació
 • Evitar elements d’individualització (no divisió horitzontal…)

 

Autogestió i comunitat

Bàsiques

 • Totes les persones habitants són sòcies.
 • Responsabilitat i projecte liderat per les persones sòcies habitants, de forma voluntària
 • Esforç en l’apoderament i formació de les sòcies
 • Intenció de vida comunitària, mínim de suport mutu
 • Transparència cap a l’entorn.

 

Recomanable

 • Incorporació d’espais comunitaris i altres recursos compartits

 

Habitatge assequible i divers

Bàsiques

 • Traspàs de l’ús de l’habitatge a través de la cooperativa.
 • Criteris d’accés transparents
 • Es manté l’assequibilitat al llarg del temps.
 • Limitar l’aportació inicial per facilitar l’accessibilitat.

 

Recomanable

 • Inclusiu i divers (gènere, diversitat funcional, orígens, tipologies d’UEC’s…)
 • Mecanismes de suport mutu en l’àmbit econòmic (despesa inicial, quotes…).

 

Creixement i replicabilitat

Bàsiques

 • Es comparteixen els coneixements amb el sector i a l’entorn.
 • Accions per fomentar i difondre el model.

 

Recomanable

 • Fons col·lectiu per fomentar el model i nous projectes (o a nivell d’entitat/projecte o a nivell de sectorial)

 

Corresponsabilitat amb l’entorn i dret a l’habitatge

Bàsiques

 • Ser membres de la Xarxa d’Economia Solidària.
 • Intencionalitat de corresponsabilitat amb l’entorn i vinculació al territori
 • Implicació en la lluita pel dret a l’habitatge.
 • Aposta per la sostenibilitat mediambiental

 

Recomanable

 • Fer Balanç social de la XES
 • Intercooperació i fomentar el mercat social