1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

2022

Guanyem terreny a l'especulació!

Campanya d'incidència cap a les administracions amb la voluntat d’avançar cap a un major impuls del model desenvolupant polítiques d’habitatge que contribueixin a convertir patrimoni privat en sòl públic cooperatiu comunitari, així com millorar l’assequibilitat dels projectes ubicats en aquest tipus de sòl.

Introducció

Des del moviment cooperatiu i de l’Economia Social i Solidària a Catalunya, al llarg dels darrers deu anys s’està impulsant amb força el model d’habitatge en cessió d’ús com a via cooperativa al dret a l’habitatge.

L’alineament del nou sector ha permès començar a donar forma al model de cessió d’ús basant-se en cinc aspectes fonamentals que en reforcen l’interès públic: l’absència de lucre, la preservació de la propietat col·lectiva de l’habitatge, la cerca de l’assequibilitat i inclusivitat dels projectes, el compromís amb el creixement del model, i el foment de l’organització comunitària.

La iniciativa del moviment cooperatiu i les primeres experiències de col·laboració pública cooperativa comunitària en aquest camp han fet possible que el 2021 existeixin més de 35 projectes en fase de promoció o convivència a Catalunya, que sumen més de 650 habitatges. De tots aquests projectes quasi un 40% es basen en sòl privat recuperat del mercat. A més, un 60% d’aquests projectes en sòl privat s’han qualificat com a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) com la resta del total de projectes, que es basen en sòl públic. La realitat d’aquestes experiències demostren el potencial de vies guanyant terreny, sòl a sòl, a l’especulació del mercat privat.

Tot això passa en un context on l’habitatge protegit a Catalunya és poc més del 2% del total de l’estoc d’habitatges, i on tant la pròpia llei catalana com les recomanacions europees i internacionals fixen augmentar aquesta xifra. A la llum, però, de la nostra pròpia història i de la de molts altres països del nostre entorn, el manteniment al llarg de generacions d’un parc protegit de sòl i habitatges ha de respondre al control equilibrat entre les diferents forces comunitàries i públiques que el promouen.

En aquest sentit, reivindiquem una sèrie de demandes a les administracions públiques amb la voluntat d’avançar cap a un major impuls del model desenvolupant polítiques d’habitatge que contribueixin a convertir patrimoni privat en sòl públic cooperatiu comunitari, així com millorar l’assequibilitat dels projectes ubicats en aquest tipus de sòl.

Demandes

 • Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i destí a habitatge de protecció oficial, gestionat per cooperatives en cessió d’ús o entitats de lloguer social. Línia ajuts pròpia o desenvolupament del Programa de incremento del parque público de viviendas de Plan Estatal de Vivienda 2022-25.

 

 • Adaptar la línia de finançament a l’adquisició per part de l’Institut Català de Finances (ICF) segons les especificitats de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i de l’habitatge d’inclusió.

 

 • Crear una línia d’ajuts per a l’adquisició de sòl o edificis de titularitat privada i de règim lliure per a la seva promoció o rehabilitació i destí a habitatge de protecció oficial, gestionat per cooperatives en cessió d’ús de protecció oficial o entitats de lloguer social.

 

 • Incloure una línia dins la convocatòria dels ajuts a l’Economia social i solidària vinculada a l’habitatge.
 • Crear una línia d’ajuts a la promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o habitatge de lloguer social en sòl privat. Línia ajuts pròpia o desenvolupament Programa de fomento de alojamientos temporales, de modelos cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares de Plan Estatal de Vivienda 2022-25.

 

 • Adaptar la línia de finançament a la promoció per part de l’Institut Català de Finances (ICF) segons les especificitats de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Modificar la normativa de l’Institut Català de Finances (ICF), per generar una nova línia específica adreçada a la promoció de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús lliure en sòl privat.

 

 • Homologació dels ajuts retornables per valor de 7-16% de la promoció establerts al conveni ESAL a una línia específica per l’adquisició i promoció d’HPO en sòl privat.

 

 • Ampliació de l’exempció d’aparcament a tots els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.
 • Ampliar les àrees i els supòsits de tempteig i retracte amb l’objectiu de tenir un accés més ampli del patrimoni privat que es troba en mans de grans tenidors.

 

 • Permetre a les promotores d’habitatge social la subrogació de la propietat temporal d’immobles adquirits a través del tempteig i retracte, així com del crèdit subscrit amb l’ICF amb aquesta fi, a altres entitats cooperatives sense ànim de lucre i d’iniciativa social per tal de replicar molt més la pràctica del tempteig i retracte.

 

 • Millorar les condicions de l’Acord Marc per facilitar a les promotores socials d’habitatge el desenvolupament dels projectes:
  • Reservant habitatges per destinar-los a projectes d’inclusió
  • Permetent l’accés als ajuts implícits als habitatges ocupats per unitats de convivència amb ingressos inferiors a 1,86 IRSC en el supòsit de cessió a tercers

 

 • Desplegar els instruments necessaris per executar la ordenança reguladora de la subjecció d’immobles als drets de tanteig i retracte aprovada en el marc de la Modificació de Planejament Urbanístic per la declaració d’Àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis d’edificació aprovada el 5 de desembre de 2018.
 • Establir un servei d’intermediació amb els privats amb la voluntat de facilitar la comunicació entre la cooperativa i la propietat facilitant la informació i fomentant la mobilització del patrimoni en desús al municipi de Barcelona.

 

 • Establir línies de suport a les arrendatàries d’habitatge d’edificis destinats íntegrament a lloguer privat, per a adquirir i gestionar els habitatges de manera col·lectiva, mitjançant la creació d’una cooperativa de cessió d’ús. Els ajust poden estar vinculats a programes de rehabilitació en cas de finques antigues.
 • Creació d’un instrument jurídic i polític, públic cooperatiu que permeti la propietat compartida del sòl entre el sector públic i el sector cooperatiu i comunitari, a fi i efecte de facilitar la participació pública en l’adquisició de patrimoni i garantir l’ús no especulatiu del mateix i l’interès social dels projectes al llarg del temps. Poden ser exemples d’interès les Community Land Trust, o el marc conceptual sobre els béns comuns urbans definit al programa Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona.

Exemples de projectes en sòl privat