1079 Habitatges

61 Comunitats

+34% Creixement

L'habitatge cooperatiu
en cessió d'ús

Principis i característiques del model que promovem

No lucre i propietat col·lectiva

Habitatge assequible i divers

Creixement i replicabilitat

Autogestió i comunitat

Corresponsabilitat amb l'entorn i el dret a l'habitatge

No lucre i propietat col·lectiva

Bàsiques

 • Es manté la propietat col·lectiva al llarg del temps, de durada indefinida
 • Cooperatives sense ànim de lucre
 • No hi ha recuperació de la quota d’ús
 • Limitar el capital social retornable respecte el total de la inversió
 • Finançament col·lectiu

 

Recomanable

 • No heretabilitat del dret d’ús, exceptuant situacions de convivència prèvia
 • Es promou un ús social dels locals i no se’n permet especulació
 • Es fomenta que les sòcies donin ús social a altres immobles que puguin tenir, i no se’n permet l’especulació
 • Evitar elements d’individualització (no divisió horitzontal…)

 

Autogestió i comunitat

Bàsiques

 • Totes les persones habitants són sòcies.
 • Responsabilitat i projecte liderat per les persones sòcies habitants, de forma voluntària
 • Esforç en l’apoderament i formació de les sòcies
 • Intenció de vida comunitària, mínim de suport mutu
 • Transparència cap a l’entorn.

 

Recomanable

 • Incorporació d’espais comunitaris i altres recursos compartits

 

Habitatge assequible i divers

Bàsiques

 • Traspàs de l’ús de l’habitatge a través de la cooperativa.
 • Criteris d’accés transparents
 • Es manté l’assequibilitat al llarg del temps.
 • Limitar l’aportació inicial per facilitar l’accessibilitat.

 

Recomanable

 • Inclusiu i divers (gènere, diversitat funcional, orígens, tipologies d’UEC’s…)
 • Mecanismes de suport mutu en l’àmbit econòmic (despesa inicial, quotes…).

 

Creixement i replicabilitat

Bàsiques

 • Es comparteixen els coneixements amb el sector i a l’entorn.
 • Accions per fomentar i difondre el model.

 

Recomanable

 • Fons col·lectiu per fomentar el model i nous projectes (o a nivell d’entitat/projecte o a nivell de sectorial)

 

Corresponsabilitat amb l’entorn i dret a l’habitatge

Bàsiques

 • Ser membres de la Xarxa d’Economia Solidària.
 • Intencionalitat de corresponsabilitat amb l’entorn i vinculació al territori
 • Implicació en la lluita pel dret a l’habitatge.
 • Aposta per la sostenibilitat mediambiental

 

Recomanable

 • Fer Balanç social de la XES
 • Intercooperació i fomentar el mercat social

Impactes del model

Més enllà d’estar contribuint a assegurar el dret a l’habitatge, el model està demostrant impactes positus en termes ambientals, socials i econòmics que detallem a continuació.

Pel que fa als impactes socials, les millors dades disponibles sobre els efectes són a través de l’impacte en la salut. Gràcies a un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es comença a tenir evidència dels efectes positius en salut del model, que s’agrupen en tres dimensions; la salut física, la mental i emocional i en la salut social o comunitaria. Alhora aquests impactes es relacionen amb cinc grans aspectes del model; els aspectes econòmics i legals, la vida en comunitat, la participació en la governança, els aspectes materials dels edificis i cases i el sentit vital que ofereix a les seves usuàries.

Font: Agencia de Salut Pública de Barcelona. Informe sobre habitatge cooperatiu i salut. Vés a l’estudi

Pel que fa als impactes ambientals se centren principalment en l’estalvi de consum d’energia primària molt per sota del que recomana la normativa vigent, cosa que genera també importants estalvi de costos a les families. També pel que fa al comfort climàtic, proveïnt espais càlids a l’hivern i frescos a l’estiu.

Font: Estudis pròpis de les cooperatives i Ortiz et al 2023.

Finalment el model esta demostrant impactes econòmics principalment generant habitatge de la millor qualitat i innovació a costos de construcció molt competitius, i alhora, amb unes quotes mensuals molt per sota del mercat. A més esta demostrant també ser un motor de dinamització econòmica de l’economia social al voltant de l’habitatge i les finances.

Font: Estudis pròpis de les cooperatives i dades de La Dinamo Fundació

Altres reculls de dades

Descarrega el poster que vam preparar pel Fòrum amb un resum de tots els impactes del model

Explora totes les dades actualitzades a l’Observatori de l’habitatge cooperatiu