1079 Habitatges

61 Comunitats

+41% Creixement

Impactes del model

Més enllà d’estar contribuint a assegurar el dret a l’habitatge, el model està demostrant impactes positus en termes ambientals, socials i econòmics que detallem a continuació.

Pel que fa als impactes socials, les millors dades disponibles sobre els efectes són a través de l’impacte en la salut. Gràcies a un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es comença a tenir evidència dels efectes positius en salut del model, que s’agrupen en tres dimensions; la salut física, la mental i emocional i en la salut social o comunitaria. Alhora aquests impactes es relacionen amb cinc grans aspectes del model; els aspectes econòmics i legals, la vida en comunitat, la participació en la governança, els aspectes materials dels edificis i cases i el sentit vital que ofereix a les seves usuàries.

Font: Agencia de Salut Pública de Barcelona.
L’habitatge és salut. Informe breu sobre habitatge cooperatiu i salut. Vés a l’estudi

Pel que fa als impactes ambientals se centren principalment en l’estalvi de consum d’energia primària molt per sota del que recomana la normativa vigent, cosa que genera també importants estalvi de costos a les families. També pel que fa al comfort climàtic, proveïnt espais càlids a l’hivern i frescos a l’estiu.

Font: Exposició ‘Viure en comunitat en les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús’, Ajuntament de Barcleona i Ortiz et al 2023.

Finalment el model esta demostrant impactes econòmics principalment generant habitatge de la millor qualitat i innovació a costos de construcció molt competitius, i alhora, amb unes quotes mensuals molt per sota del mercat. A més esta demostrant també ser un motor de dinamització econòmica de l’economia social al voltant de l’habitatge i les finances.

Font: Estudis pròpis de les cooperatives i dades de La Dinamo Fundació

Altres reculls de dades

Descarrega el poster que vam preparar pel Fòrum amb un resum de tots els impactes del model

Explora totes les dades actualitzades a l’Observatori de l’habitatge cooperatiu